fbpx

A PÉNZMÁGNES Alapítvány
Általános Szerződési Feltételei

Hatályos: 2020. február 01. napjától

I. Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a PÉNZMÁGNES Alapítvány (3300 Eger, Széchenyi utca 23. Fszt.2.), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatások használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A. Az ÁSZF célja, és hatálya

Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.

Az ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltató által szervezett táborok, valamint tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására, valamint a IV. fejezetben részletezett szolgáltatások nyújtására terjed ki.

Az ÁSZF személyi hatálya alá tartozik a Szolgáltatók, valamint a Jelentkező (a továbbiakban együttesen mint Felek). Az ÁSZF rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is kötelezően kiterjednek, amennyiben a közöttük létrejött Szerződés másként nem rendelkezik. Ilyen esetben az egyedi szolgáltatási szerződés rendelkezései az irányadóak.

Továbbá a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

B. Szolgáltató adatai

PÉNZMÁGNES Alapítvány

A szolgáltató székhelye: 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 23. FSZT. 2.

Cégjegyzékszáma: 10-01-0001134

Adószáma: 18741568-1-10

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. által vezetett:

10702332-69447468-51100005

Honlapok: www.penzmagnes.hu; www.cashflowmagnet.hu; www.cashflowtabor.hu; www.adjunkalmokat.hu

Szerződés: a Felek között, Jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és Szolgáltatóhoz való eljuttatásával létrejövő egyedi szolgáltatási jogviszony, mely magában foglal oktatási szolgáltatást.

Szolgáltató: Az I.B pontjában meghatározott civil szervezet.

Szolgáltatás: A Szolgáltató által a Szerződés keretein belül, a IV. fejezetben foglaltak szerinti szolgáltatások összessége.

Ügyfélkód: A Honlapon történő jelentkezési/megrendelő űrlap kitöltését követően, a Szolgáltató által automatikusan generált egyedi számsor.

II. AZ ÁSZF ÜGYFÉL ÁLTALI ELFOGADÁSA

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az Ügyfelek az ÁSZF rendelkezéseit a Szerződés megkötése előtt megismerhessék – ennek érdekében a Szolgáltató az ÁSZF-et Honlapján (www.penzmagnes.hu; www.cashflowmagnet.hu; www.cashflowtabor.huwww.adjunkalmokat.hu) közzéteszi, egy példányát pedig a Szerződés megkötésekor a Szerződő rendelkezésére bocsátja.

Az Szerződés létrejöttének feltétele az ÁSZF elfogadása. A jelentkező az ÁSZF rendelkezéseinek megismerését, megértését és elfogadását az egyedi szolgáltatási szerződés aláírásával elismeri. A szerződő ezzel kijelenti, hogy az ÁSZF feltételeit ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

III. AZ SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS IDŐTARTAMA

A Szerződés a Jelentkezési lap Honlapon történő Regisztráló/Szerződő általi kitöltését követően a Szolgáltató általi emailben megküldött visszaigazolásával jön létre (a jelentkezés visszaigazolása), és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, illetve módosításnak.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Regisztrálók személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a rendezvény megkezdésekor igazolják.

A Szolgáltatás kezdete a Jelentkezési lapon megjelölt helyszínen, az ott megjelölt időpontban indul. A megjelölt időpont előtt 1 órával a megjelölt helyszínen zajlik a regisztráció, hiánypótlás és adategyeztetés. A Szolgáltatónak joga van visszalépni a szerződéstől, abban az esetben, ha a Résztvevő/Megrendelő a Jelentkezési lapon megjelölt időpontban való megjelenést elmulasztja. A Szolgáltató a rendezvény, képzés elmulasztása miatt a szolgáltatás díját visszatartja, azonban a Résztvevő/Megrendelő számára az eredeti rendezvény kezdő időpontjától számított egy éven belül lehetőséget biztosít valamely más rendezvényen való részvételre, a már megfizetett díj felhasználása mellett.

A Résztvevő/Megrendelő a Jelentkezési űrlapon megjelölt helyszínen és időpontban fejezi be a szolgáltatás igénybevételét.

IV. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

A. Oktatás

A Szolgáltató vállalja a Résztvevők/Megrendelők oktatását az általa meghatározott tematika mentén. A tematika magába foglalja a gyerekek, felnőttek pénzügyi tudásának megalapozását, elmélyítését és visszakérdezését. A tematika a következő főbb feladatokat foglalja magában:

Pénzügyi alapfogalmak, definíciók értelmezése és megtanítása. Ezen belül többek között a Tőkeképzés, CashFlow szemlélet, a Pénzügyi kimutatás, a Szabad élet és a hosszútávú célok definiálása.

A Résztvevők/Megrendelők céljainak, lehetőségeinek számba vételével olyan mindennapi pénzügyi alapok tovább gondolása, mint a fizetés, a tőkeképzés, a passzív jövedelem és a befektetések.

Alapvető pénzügyi összefüggések megmutatása és azok közös tovább gondolása. Ezen belül alapvető befektetési formák megismertetése a résztvevőkkel, a részvények, ingatlanok, vállalkozások, arany és egyéb befektetési eszközök működésének bemutatása, a megtérülési információk értelmezése.

Ide tartozik a vállalkozások alapításának és szereplőinek bemutatása, az adók szerepének értelmezése.

A pénzügyi intelligencia fogalmának megismertetése, felelős döntések meghozatalának támogatása, a tapasztalatok és eredmények közös megbeszélése és értelmezése.

B. Egyéb program szolgáltatása

A Szolgáltató vállalja, hogy a moderátori személyzet minden tagját legjobb tudása szerint felkészíti a programra. A feladatok között többek között a következők is előfordulnak:

A résztvevők kiscsoportba osztása, a csapatok számára szimulációs játékok szervezése.

A háttérinformációk átadása és a Szolgáltató által kitalált tematika végigvitele.

Olyan feladatok, programok biztosítása, amely szorosan összekapcsolja a pénzügyi oktatását és az annak során elsajátított tudásanyagot az egyéb, nem pénzügyi vonatkozású programokkal.

C. Megvásárolható termékek

A honlapokon megjelenített termékek megvásárlására online és személyes vásárlás kereteiben is lehetőség van, személyes vásárlás esetében minden esetben előre egyeztetett időpontban. A honlapokon megjelenített termékek ár tartalmazza az Áfát, de a termékek csomagolási és szállítási költségét nem.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

V. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, A FIZETÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A Szolgáltatás díja a Jelentkezési lapon/vásárlási űrlapon kiválasztott program/termék kapcsán feltüntetett díj.

A jelentkezési lap/vásárlási űrlap kitöltését követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld, amelyben tájékoztatja a Résztvevőt/Megrendelőt, hogy a Szolgáltató (PÉNZMÁGNES Alapítvány) a CIB BANK Zrt. által vezetett bankszámlaszámra 3 banki munkanapon belül fizesse meg a rendezvény/termék díját a díjbekérőben található adatoknak megfelelően.
A pénzügyi rendezést követően a Szolgáltató a Résztvevőnek/Megrendelőnek emailben számlát küld.

Lemondás kizárólag a Résztvevőtől írásban fogadható el azzal, hogy Lemondás esetén a Szolgáltatás díja az alábbiak szerint jár vissza:

Program jelentkezés írásbeli lemondása esetén a képzési program kezdőnapját megelőző:

  1. nappal a program, képzés előtt kötbérmentes,
  2. – 30. nap: 25 % kötbér illeti a Szolgáltatót,
  3. – 15. nap: 50 % kötbér illeti a Szolgáltatót,
  4. naptól: teljes díj megfizetése esedékes.

A Szolgáltató Résztvevő általi lemondás esetén egy alkalommal felajánlhat egy másik képzési időpontot Megrendelő számára.

A fizetési határidők be nem tartása esetén a Szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti.

Termékmegrendelés esetén a termék kiszállítását követően nem állhat el a megrendeléstől. Szállítást megelőzően a termék lemondására Megrendelőnek lehetőséget kínál Szolgáltató.

VI. SZERZŐDÉSSZEGÉS

A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

  • a Résztvevő/Megrendelő nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott eszközöket, illetve a létesítményt;
  • a Résztvevő/Megrendelő a rendezvény, képzés rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  • a Résztvevő/Megrendelő a program megvalósulási helyszínének házirendet súlyosan megszegi.

A Résztvevő/Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti a jelen szerződésben vállaltakat.

VII. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Szerződés megkötésével a Résztvevő/Megrendelő jogosultságot szerez a rendezvény helyiségeinek, külső területeinek szokásos használatára.

A rendezvény helyszínének helyiségeiben, külső területein lévő eszközöket, berendezéseket a Résztvevő/Megrendelő saját felelősségére használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

A Résztvevő/Megrendelő köteles a Házirend/Normarend rendelkezéseit betartani.

A Szolgáltató köteles a Szerződés alapján megrendelt szolgáltatásokat az érvényes előírások szerint teljesíteni.

A Szolgáltató köteles Résztvevő/Megrendelő írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

VIII. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a kárt okozó Résztvevő/Megrendelő köteles megtéríteni.

A közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Résztvevő/Megrendelő a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A Szolgáltató az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy a Résztvevő/Megrendelő maga okozta.

A Szolgáltató házirendjének megsértéséből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért felelősséget nem vállal.

Szolgáltatónak nem célja, hogy a hatályos jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza felelősségét, illetve, hogy kizárja a felelősséget olyan ügyekben, melyekért a jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a szolgáltatást akár részben, akár egészben megváltoztassa, vagy megszüntesse, melyre a Szolgáltatónak a szolgáltatás igénybevételét megelőző ésszerű határidőn belül tájékoztatja a Résztvevő/Megrendelőt.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a szolgáltatás tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, vagy átdolgozni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyek a szolgáltatásunkra hivatkoznak.

A Szolgáltató által megjelentetett információk, képek, grafikák és adatok szerzői jogvédelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

Rendezvény esetében a Résztvevő/Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a rendezvény helyszínén való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

A Szerződés megkötésével a Résztvevő/Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató az internetes honlapján tünteti fel.

A Szerződő Felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt tekintik irányadónak.

X. ELÁLLÁS JOGA

A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék (oktatási és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat ide nem értve) kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti saját költségén Szolgáltatónak az eredeti sértetlen csomagolásban a megrendelt és átvett terméket. A visszaküldés költsége minden esetben a Megrendelőt terheli.

XI. PANASZKEZELÉS

A Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Szolgáltató adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra írásban (akár elektronikus levél útján) érdemi választ ad. Amennyiben a panaszra a Szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban megindokolja. A Szolgáltatóval kötött szerződésből eredő jogvitákat Felek békés úton, megállapodásos úton rendezik egymással, vagy a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság bev